Brussels Gezondheids Netwerk wenst zijn steun te betuigen aan de Oekraïense gezondheidswerkers en de Oekraïense bevolking.

Het College voor Geneeskunde (CMG) heeft, in samenwerking met de Franstalige TSO’s, AViQ, APB en FEDASIL, een checklist opgesteld om u te helpen en te begeleiden bij uw consultaties met vluchtelingen uit Oekraïne. Voor uw gemak is het onderverdeeld in de volgende hoofdstukken 

  • Administratieve aspecten (DMI, BIS-nummer en AMU). Er zij echter op gewezen dat in afwachting van het recht op onderlinge verzekering dringende medische bijstand wordt verleend aan personen die Oekraïne wegens de oorlog hebben verlaten en die aan het OCMW verklaren dat zij aanspraak maken op de status van tijdelijke bescherming.
  • Medisch (controle op besmettelijke ziekten, vaccinaties, chronische ziekten en behandelingen)
  • Geestelijke gezondheid (verslavingen, posttraumatische stress)
  • Op het gebied van de volksgezondheid
  • En natuurlijk administratieve…

Vind het blad hier

 

Het RIZIV heeft ook een omzendbrief uitgebracht over het “Recht op gezondheidszorg voor ontheemden uit Oekraïne”.

In deze omzendbrief komen zaken aan de orde als:

Inschrijving als gerechtigde : begunstigden van tijdelijke bescherming met bijlage 15 kunnen worden ingeschreven (gratis, d.w.z. zonder betaling van de verplichte ziekteverzekeringsbijdrage). Zij zullen automatisch profiteren van de verhoogde interventie.

In geval personen die tijdelijke bescherming genieten voldoen aan de voorwaarden om te worden ingeschreven als persoon ten laste van een andere persoon die tijdelijke bescherming geniet, kunnen zij ook worden ingeschreven als persoon ten laste van die persoon. Bv. Een moeder en haar kinderen genieten tijdelijke bescherming: de moeder kan worden ingeschreven als resident en de kinderen kunnen worden ingeschreven als persoon ten laste van de moeder. De personen die tijdelijke bescherming genieten en die worden opgevangen in een gastgezin mogen echter niet worden ingeschreven als persoon ten laste van een lid van het gastgezin.

De verhoogde tegemoetkoming : De betrokken personen kunnen de verhoogde tegemoetkoming genieten zonder dat een inkomensonderzoek moet worden uitgevoerd. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt geopend op dezelfde dag als die waarop de inschrijving in de hoedanigheid van resident uitwerking heeft.

Maximumfactuur : Wellicht worden een aantal personen die tijdelijke bescherming genieten ook opgevangen in gastgezinnen en alsdan waarschijnlijk ingeschreven op hetzelfde adres als het gastgezin. De betrokken personen worden beschouwd zich te bevinden in een situatie die wordt gelijkgesteld met een afhankelijkheidssituatie. De betrokken personen vormen bijgevolg een gezin op zich, in voorkomend geval met hun echtgenote (echtgenoot) of de persoon waarmee ze een feitelijk gezin vormen, alsook met hun personen ten laste in de hypothese dat die personen dezelfde hoofdverblijfplaats hebben.

Vind de omzendbrief hier

België heeft Oekraïense vluchtelingen tijdelijke bescherming verleend. Dankzij deze status hebben zij recht op terugbetaling van ziektekosten. Daartoe moeten Oekraïners zich laten registreren bij een mutualiteit :

Voor meer informatie, ga naar: https://info-ukraine.be/nl