Gebruiksvoorwaarden

Abrumet verleent de Gebruiker toegang tot zijn website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Dit document bevat de regels en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website.

Gebruiksvoorwaarden voor de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk en gegevensbescherming

Abrumet verleent de Gebruiker toegang tot zijn website van het Brussels Gezondheidsnetwerk. Door zijn bezoek aan de website voort te zetten, aanvaardt de Gebruiker onderhavige gebruiksvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk en verbindt zich ertoe deze te na te leven. Als hij dit weigert, dient hij de website te verlaten.

Vragen over de onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk kunnen worden gericht aan info@abrumet.be.

Definities

 • Gebruiker: deze term omschrijft elke persoon die gebruikmaakt van de website of van een van de diensten die op de website worden voorgesteld.
 • Gebruikerscontent: alle de gegevens die de Gebruiker op de website heeft ingegeven.
 • Lid: elke door een voorafgaande inschrijving op de website geïdentificeerde Gebruiker.

Kwaliteit van de gegevens

De op de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk opgenomen gegevens worden geacht op het moment van publicatie correct te zijn, maar kunnen onjuist of verouderd zijn wanneer ze door de Gebruiker worden geraadpleegd. Daarom kan er geen enkele garantie worden gegeven voor wat betreft de kwaliteit, de nauwkeurigheid of de volledigheid van elk van de gegevens die op de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk worden geraadpleegd.

De inhoud van de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk kan te allen tijde zonder waarschuwing of verdere mededelingen worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

 Toegang tot de diensten

De website is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker die toegang heeft tot het internet. Alle kosten die de Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor eigen rekening.

Via de website krijgt de Gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

 • Inschrijving voor praktische opleidingen over het gebruik van software binnen het vakgebied van de geneeskunde en voor informatieseminars over e-gezondheid;
 • Aanvraag voor de organisatie van individuele coachingsessies;
 • Aanvraag voor hulp op afstand voor technische problemen;
 • Inschrijving voor de nieuwsbrief;
 • Het bekijken van de korte e-learningvideo’s.

De Gebruiker verplicht zich ertoe de inhoud van de website alleen te gebruiken binnen het kader van zijn/haar activiteit als zorgverstrekker. Het is ten strengste verboden de inhoud van de website voor commerciële doeleinden te gebruiken.

De website kan de Gebruikerscontent op elk moment en om wat voor reden dan ook verwijderen of wijzigen. De Gebruiker ontvangt geen enkele voorafgaande uitleg of waarschuwing wanneer zijn/haar Gebruikerscontent worden verwijderd of gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Abrumet wendt alle hem ter beschikking staande middelen aan om een goede toegang tot zijn website en onlinediensten te verzekeren. Aangezien het hier een inspanningsverplichting betreft, verbindt Abrumet zich er niet toe dit resultaat te behalen.

Abrumet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik van de website of voor gegevensdiefstal na een inbraak in de informaticasystemen, ondanks de ingezette middelen om deze ongeoorloofde toegangen te vermijden.

Abrumet wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de website of de via de website verkregen gegevens. Dit is met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, alle onrechtstreekse schade, alle verliezen van welke aard ook, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of gegevens in het informaticasysteem, de hardware, de software, enz. van de Gebruiker. De Gebruiker moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om te zorgen dat alles wat hij selecteert voor het gebruik, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere elementen die zijn gegevens of hardware kunnen beschadigen.

De gebruiker is daarom volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de via de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk verkregen gegevens.

Tot slot kan de website geen optimale garantie op de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de meegedeelde gegevens waarborgen. Abrumet verbindt zich ertoe alle noodzakelijke middelen aan te wenden om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te garanderen. Aangezien het hier een inspanningsverplichting betreft, verbindt Abrumet zich er niet toe dit resultaat te behalen.

De Gebruiker is ten opzichte van Abrumet en welke benadeelde derde dan ook verantwoordelijk voor elk gebruik dat hij maakt van de website of de door Abrumet aangeboden diensten dat rechtstreekse of onrechtstreekse schade tot gevolg heeft.

Koppelingen en doorverwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en doorverwijzingen naar andere gegevensbronnen. Deze koppelingen en gegevensbronnen worden alleen vermeld voor het gemak van de gebruiker. Abrumet heeft geen invloed op deze hyperlinks of andere informatiebronnen die erop voorkomen, en kan dus geen enkele garantie bieden voor de kwaliteit en/of de volledigheid van deze gegevens.

Abrumet wijst elke aansprakelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op de andere websites of in andere gegevensbronnen in het algemeen en waarnaar op de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk wordt doorverwezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Conform de beschikkingen van het Wetboek van economisch recht, boek XI, titel 5, inzake auteursrecht en naburige rechten, heeft de gebruiker het recht de gegevens op deze site te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik.

De toegang van de gebruiker tot deze website of de daarop opgenomen gegevens kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een verlening van welk intellectuele eigendomsrecht dan ook te zijnen voordele.

Abrumet behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk. Onder andere de lay-out wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De hyperlinks op deze websites vallen niet onder deze bescherming.

Medische informatie, in haar oorspronkelijke vorm, is auteursrechtelijk beschermd. De auteur is de houder van dit recht. Hij kan echter alleen van dit recht gebruikmaken als hij daarmee de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU/2016/679,  ‘AVG’) en de ethische en deontologische regels die aan zijn beroep verbonden zijn niet overtreedt.

Dienstonderbreking

Abrumet stelt alles in het werk om onderbrekingen als gevolg van technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen. In ieder geval en aangezien het hier een inspanningsverplichting betreft, kan Abrumet niet garanderen dat dergelijke onderbrekingen niet zullen plaatsvinden of dat de website niet als gevolg van andere technische problemen ontoegankelijk is.

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de Gebruiker doorgeeft via de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk worden door Abrumet verwerkt in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke,

in de zin van artikel 4 van de AVG, en in het kader van het vervullen van zijn taak van algemeen belang, voor de volgende doeleinden:

 • Werking van de website: verzekeren van de goede werking van de website en statistieken opstellen;
 • Opleiding: toegang geven tot de door Abrumet aangeboden content en opleidingstools;
 • Communicatie (verzending van de nieuwsbrief): de gezondheidszorgbeoefenaars en, zo nodig, de patiënten op de hoogte brengen van de activiteiten van Abrumet.

De onderstaande tabellen bevatten de door Abrumet uitgevoerde verwerking, de respectieve doeleinden ervan, de betrokken categorieën van gegevens evenals de bijbehorende rechtmatigheidsbasis.

VERWERKING DOELEINDE CATEGORIEËN VAN GEGEVENS
Werking van de website Wij verwerken uw gegevens om de goede werking van de website te verzekeren en statistieken op te stellen

–          IP-adres

–          Taalvoorkeuren

Opleiding, coaching en hulp op afstand voor technische problemen Wij verwerken uw gegevens om u toegang te bieden tot onze content en onze opleidingstools

–          Achternaam en voornaam

–          Beroep

–          RIVIZ-nummer

–          Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)

–          Gebruikte software

–          Taalvoorkeuren

Communicatie (nieuwsbrief) Wij verwerken uw gegevens om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten

–        Achternaam en voornaam

–        Beroep

–        RIVIZ-nummer

–        Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)

–        Gebruikte software

–        Taalvoorkeuren

–        Gewest waar de wachtdienst wordt uitgevoerd

 

 

VERWERKING RECHTMATIGHEIDSBASIS
Werking van de website Vervullen van de taak van algemeen belang waarmee Abrumet is belast (AVG, artikel 6, § 1, e)
Opleiding, coaching en hulp op afstand voor technische problemen Vervullen van de taak van algemeen belang waarmee Abrumet is belast (AVG, artikel 6, § 1, e)
Communicatie (nieuwsbrief) Vervullen van de taak van algemeen belang waarmee Abrumet is belast (AVG, artikel 6, § 1, e)

Abrumet geeft deze persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is als gevolg van een wettelijke verplichting.

In het kader van deze verwerking worden de bovengenoemde persoonsgegevens niet langer bewaard dan een periode van:

VERWERKING RECHTMATIGHEIDSBASIS
Werking van de website 12 maanden na de laatste verbinding.
Opleiding en coaching Tot 3 jaar na het door de betrokken persoon geuite bezwaar tegen de verwerking (opt-out).
Hulp op afstand voor technische problemen 3 jaar na de verleende diensten.
Communicatie (nieuwsbrief) Tot het door de betrokken persoon geuite bezwaar tegen de verwerking (opt-out).

Vragen over het recht op inzage, rectificatie, bezwaar, wissing, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen per e-mail worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van Abrumet of per post aan dezelfde functionaris voor gegevensbescherming (Bergstraat,11 – 1000 Brussel).

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

Abrumet maakt op deze website, overeenkomstig de geldende wetgeving, gebruik van cookies.

Voor meer informatie over cookies kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

 

Wijzigingen

Abrumet mag de informatie uit de onderhavige Gebruiksvoorwaarden voor de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk onaangekondigd wijzigen.

Geschillen

Alle geschillen of vorderingen met betrekking tot de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk of alle gegevens die daarop worden vermeld, vallen onder het Belgische recht. Door de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk te raadplegen of te gebruiken, erkent de Gebruiker de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en de toepassing van het Belgische recht.

Gewijzigd op 03/03/2021

Gewijzigd op 13/09/2018