Mijn gedeeld gezondheidsdossier

Ik blijf op de hoogte

Mijn gedeeld gezondheidsdossier

Wat is het gedeeld gezondheidsdossier?

Dat is een geheel van documenten dat uw zorgverstrekkers, in overleg met u, besluiten te delen omdat ze noodzakelijk en relevant zijn voor een betere behandeling van uw gezondheid. De op de gezondheidsnetwerken in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gepubliceerde documenten vormen samen uw gedeeld gezondheidsdossier.

Aangezien er geen wettelijke verplichting bestaat om documenten te publiceren, beoogt dit gedeeld gezondheidsdossier niet om volledig te zijn. Opgelet, het gedeeld gezondheidsdossier is geen automatische samenbrenging van alle bestaande medische gegevens bij alle zorgverstrekkers die u binnen of buiten een ziekenhuis heeft geraadpleegd.

Aarzel niet om de zorgverstrekkers die u raadpleegt te vragen of ze uw gezondheidsdocumenten ook inderdaad publiceren. 

Uw toestemming is het uitgangspunt voor de samenstelling van uw gedeeld gezondheidsdossier dat bij elke consultatie bij uw verschillende zorgverstrekkers verder wordt opgebouwd.

Wat zijn de voordelen van medische dossiers online?
 • U bewaart uw gezondheidsgegevens online en stelt ze ter beschikking van alle zorgprofessionals die u behandelen (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, enz.).
 • Ze vereenvoudigen de overdracht van uw medische voorgeschiedenis en uw huidige gezondheidstoestand tijdens uw consultaties.
 • Ze voorkomen onnodige onderzoeken en voorschriften of wisselwerkingen tussen medicijnen.
 • In noodgevallen wordt u beter behandeld omdat kostbare tijd wordt uitgespaard dankzij de historiek van uw gezondheidstoestand.

Waar is dat goed voor ?

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Elk van deze zorgverstrekker stelt een dossier op met betrekking tot uw gezondheid. Helaas zijn deze dossiers niet met elkaar verbonden. Dit maakt dat belangrijke informatie soms ontbreekt wanneer u zich tot een zorgverstrekker wendt.

Daarnaast kan iedereen onverwachts iets overkomen waardoor hij een andere dan zijn vaste zorgverstrekkers moet raadplegen (wachtarts, spoedarts, andere specialist enz.). Deze is niet op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis.

Waar u ook wordt behandeld in België, dankzij het Brussels Gezondheidsnetwerk kunnen alle aangesloten zorgverstrekkers 24 uur per dag toegang krijgen tot uw gedeelde gezondheidsgegevens, op voorwaarde uiteraard dat u op voorhand uw toestemming heeft gegeven. De informatie is dus zelfs toegankelijk voor zorgverstrekkers die u nog niet kennen maar wel voor uw behandeling komen in te staan.

Uw huisarts kan een beknopt medisch spoeddossier (SUMEHR) delen om de andere zorgverstrekkers die u behandelen te informeren over uw huidige gezondheidstoestand. Hij publiceert niet uw hele patiëntendossier.

Belangrijke opmerking: elke gezondheidszorgbeoefenaar beschikt afhankelijk van het uitgeoefende beroep over een specifieke toegang tot uw gegevens. De arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij hebben echter geen toegang tot uw gegevens aangezien de relatie met deze professionals niet binnen het kader van de continuïteit van uw zorg valt.

Wat staat erin ?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • gezondheidssamenvatting die door uw huisarts is opgesteld (ook SUMEHR genoemd in medisch jargon)
 • resultaten van bloedonderzoeken
 • röntgenfoto’s
 • medicijnen die u werden voorgeschreven en afgeleverd
 • consultatiebrief
 • bij ontslag uit het ziekenhuis aan uw huiszorgverstrekkers meegedeelde informatie

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde gedeeld gezondheidsdossier.

Genetische gegevens worden echter als bijzonder gevoelig beschouwd en daarom hebben alleen huisartsen recht op toegang tot deze gegevens.

Huisartsen delen niet hun volledige patiëntendossier. Ze publiceren alleen de informatie die relevant is voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt in de vorm van een beknopt medisch dossier (SUMEHR).

Elke ziekenhuisinstelling/zorgverstrekkers beslist zelf wat hij of zij al dan niet op het Brussels Gezondheidsnetwerkpubliceert, maar is verplicht de persoonlijke levenssfeer van de patiënt te respecteren. Als u niet wenst dat bepaalde informatie wordt gedeeld, kunt u de zorgverlener in kwestie rechtstreeks vragen deze informatie niet te delen. U beschikt nadien in ieder geval over de mogelijkheid om een specifiek document te verbergen

De documenten afkomstig van ziekenhuizen zullen geleidelijk aan ook digitaal toegankelijk worden voor de patiënt. Als dit nog niet het geval is, aarzel dan niet uw zorgprofessionals om een papieren kopie van deze documenten te vragen, als u dit eventueel nodig acht.

Klik hier om te weten welke gegevens worden gedeeld.

Hoe beheert u uw Gedeeld Gezondheidsdossier online ?

Het Brussels Gezondheidsnetwerk is de poort die u toegang geeft tot uw gedeeld gezondheidsdossier.

Als u uw toestemming elders heeft gegeven dan op de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk, dient u zich ook in te schrijven om op beveiligde wijze toegang tot uw gedeeld gezondheidsdossier te krijgen.

Dit zijn de noodzakelijke voorwaarden voor toegang:

 1. U hebt geïnformeerde toestemming gegeven voor het elektronisch delen van uw gegevens
 2. Het document werd gedeeld op het netwerk door de geraadpleegde zorgverstrekkers/het ziekenhuis
 3. De dokter/het ziekenhuis heeft daadwerkelijk beslist om dit document voor u toegankelijk te maken EN heeft daarvoor de nodige bewerkingen in zijn medische software uitgevoerd.
  • Dit document is onmiddellijk beschikbaar
  • Dit document is 30 dagen na het delen op het Brussels Gezondheidsnetwerk toegankelijk. Waarom 30 dagen?

Door u aan te melden op uw beveiligde portaal, kunt u:

NE PAS SUPPRIMER
1. De door uw huisarts opgestelde gezondheidssamenvatting (SUMEHR) raadplegen

Sinds 15 januari 2019 hebt u standaard toegang tot de inhoud van uw medische samenvatting (SUMEHR), gedeeld door uw huisarts, tenzij de toegangsinstellingen werden gewijzigd.

Een SUMEHR, Summarized Electronic Health Record om volledig te zijn, is de gezondheidssamenvatting die door de huisarts is opgesteld.

Deze medische samenvatting voor noodgevallen is, zoals de naam al doet vermoeden, een samenvatting van uw elektronische medische dossier. Het vermeldt de administratieve gegevens van een patiënt zoals zijn contactgegevens, en bijvoorbeeld de risico’s die aan zijn gezondheid zijn verbonden.

 • allergieën,
 • te vermijden medicatie,
 • sociale factoren, enz.

De huisarts zal ook de vaccinatiegegevens, eventuele familiegeschiedenis, actieve en passieve gezondheidselementen, actieve medicatie, contactpersoon in noodgevallen, wensen van de patiënt, enzovoort registreren.

2. Nagaan wie er toegang tot mijn documenten heeft gehad

Alle toegangen tot uw gegevens worden getraceerd. Alleen de zorgverstrekkers die een geldige therapeutische relatie met u hebben, kunnen toegang krijgen tot uw medische gegevens. Het is echter mogelijk dat u al deze personen niet persoonlijk kent. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u in een ziekenhuis door een team wordt behandeld.

In ‘toegangshistoriek’ ziet u welke zorgverstrekkers toegang heeft gehad tot uw volledige gedeeld gezondheidsdossier en wanneer. Als u precies wilt zien welk document werd geraadpleegd, selecteer dan het document in kwestie en klik op de link ‘Tracering zien’.

Als u geen documenten in uw gedeeld gezondheidsdossier ziet, werden er sinds het moment waarop u uw toestemming heeft gegeven nog geen documenten op de gezondheidsnetwerken gepubliceerd.

3. Een therapeutische relatie aanmaken of schrappen

De zorgverstrekkers die u raadpleegt, maken zelf een therapeutische relatie met u aan via hun software.

U kunt ze desalniettemin zelf toevoegen door op de knop ‘een toegangsmachtiging toevoegen’ te klikken.

Als u een bestaande therapeutische relatie wilt beëindigen voor het einde van de geldigheidsduur, klikt u op het rode kruisje bij de naam van de zorgverstrekkers in kwestie.

4. Een zorgverlener uitsluiten van mijn volledige gedeeld gezondheidsdossier

U kunt in alle vertrouwelijkheid zelf uw toegangen tot het gedeeld gezondheidsdossier beheren.

Om persoonlijke redenen kunt u beslissen om een specifieke zorgverlener nooit toegang te geven, zelfs niet in spoedeisende gevallen. Dit toegangsverbod blijft geldig tot u zelf de zorgverstrekker het toegangsrecht teruggeeft.

Om een zorgverlener uit te sluiten op het Brusselse Gezondheidsnetwerk, volgt u nadat u zich op het beveiligde platform heeft aangemeld de volgende stappen:

 • U gaat naar ‘mijn dossier’.
 • U klikt op ‘toegangsmachtiging’.
 • Hier selecteert u ‘een uitsluitingsrelatie toevoegen’
 • en vult u de naam van de zorgverstrekker in die u van uw volledige gedeeld gezondheidsdossier wenst uit te sluiten.

De uitgesloten zorgverstrekkers zien geen enkel gedeeld document dat op u betrekking heeft.

5. De toegang tot de documenten beheren

De patiënt kan de toegang van zorgverstrekkers machtigen of weigeren voor alle documenten of voor elk afzonderlijk document waarnaar op het Brussels Gezondheidsnetwerkeen verwijzing is opgenomen.

Afhankelijk van hun toegangsrechten heeft elke categorie zorgverstrekkers toegang tot bepaalde gedeelde gegevens. De toegangsregels variëren dan ook afhankelijk van de zorgverleners die uw gegevens raadplegen. Zo kan een apotheker uw laboratoriumresultaten niet zien, maar kan een zorgverstrekkers wel zien welke medicijnen u werden afgeleverd.

Wenst u een gedeeltelijke toegang tot uw gedeeld medisch dossier te geven? Dat is mogelijk. Het is zelfs een van de grondprincipes van het elektronisch gezondheidsdossier. Een gedeeltelijke toegang tot het gedeeld medisch dossier komt regelmatig voor. Deze omstandigheid is nauw verbonden met de vertrouwelijkheid van uw gezondheidsgegevens.

Om een gezondheidszorgbeoefenaar gedeeltelijke toegang tot het medisch dossier of tot een document uit uw gedeeld medisch dossier toe te kennen, voert u de volgende stappen uit in uw privéruimte:

 • ga naar ‘mijn dossier’, ‘documenten’
 • selecteer het document waarvoor u een gezondheidszorgbeoefenaar de toegang wilt weigeren
 • klik op ‘beheren’, selecteer de optie ‘dit document is toegankelijk voor alle zorgverstrekkers die een toegangsmachtiging hebben behalve’
 • vul de naam van de zorgverstrekker in onder ‘een verbod toevoegen’

In het beheer van de toegangen tot het medisch dossier bestaan er andere niveaus. Zo kunt u voor bepaalde zorgverstrekkers de toegangen beperken, de lijst met uw gezondheidsdocumenten raadplegen, de verwijzing naar een medisch document schrappen of toevoegen, enz.

6. De toegang tot een document beperken

De toegang tot een document beperken voor een/meerdere zorgverstrekkers van mijn keuze.

Standaard beperkt u de toegang tot een specifiek document voor alle zorgverstrekkers met uitzondering van diegene(n) die u aanwijst. Deze vertrouwelijkheidsoptie beperkt de toegang voor elke gezondheidswerker die bij uw behandeling betrokken zou kunnen zijn (bijv.: wachtarts, spoedarts enz.) aanzienlijk. Gebruik deze functie dan ook alleen voor zeer gevoelige documenten.

 1. Selecteer een document en klik op ‘beheren’.
 2. Selecteer de optie ‘dit document is uitsluitend toegankelijk voor’ en vul de naam van de zorgverstrekker in onder ‘een machtiging toevoegen’.
7. De lijst met gedeelde documenten raadplegen

U heeft toegang tot de lijst met uw gedeelde documenten, maar nog niet tot de inhoud ervan. U kunt evenwel altijd een papieren kopie van uw gezondheidsdossier aanvragen bij elke zorginstelling of zorgverstrekkers die u heeft geraadpleegd. U kunt de gegevens waarnaar een verwijzing is opgenomen op het Brussels Gezondheidsnetwerkniet wijzigen.

U kunt altijd een papieren kopie van uw gezondheidsdossier aanvragen bij elke zorginstelling of zorgverstrekker die u heeft geraadpleegd.

De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet nu al in de mogelijkheid voor de patiënt om een papieren kopie van zijn patiëntendossier in te zien of te verkrijgen. Behalve in geval van therapeutische exceptie, namelijk wanneer de zorgverstrekkers van mening is dat de terbeschikkingstelling van de informatie de patiënt op dat moment schade zou kunnen berokkenen. Op basis hiervan heeft u nu natuurlijk al het recht om een beroepsbeoefenaar te vragen of u een papieren kopie kunt inzien of verkrijgen van de gegevens die hij in het kader van het elektronisch gedeeld gezondheidsdossier ter beschikking heeft gesteld.

De elektronische toegang ‘online’ door de burger-patiënt tot zijn gegevens is momenteel onderwerp van discussie in diverse instanties.

8. De verwijzing naar een document schrappen

Het schrappen van een medisch document in uw gedeeld gezondheidsdossier wordt ook wel het schrappen van de verwijzing naar dit gezondheidsdocument genoemd. Om de verwijzing naar een document te annuleren, klikt u op het rode kruisje rechts van het document waarvan u de verwijzing wenst te schrappen.

Wanneer u een medisch document schrapt, betekent dit niet dat het niet meer bestaat. Het is alleen niet meer toegankelijk voor de zorgverstrekkers die uw gedeeld gezondheidsdossier raadplegen.

Klik op het rode kruisje rechts van het document waarvan u de verwijzing wenst te schrappen.

Dit document bestaat nog steeds op de server van de instelling dat het heeft geproduceerd, maar kan niet meer worden geraadpleegd via de gezondheidsnetwerken. Als de procedure daarin voorziet, kan uw huiszorgverstrekkers dit papieren document nog wel via een ander communicatiekanaal ontvangen.

Het gedeeld gezondheidsdossier stelt u in staat de lijst met uw medische documenten te zien en te beheren, maar u kunt de inhoud van deze medische documenten niet inzien. Dit bevestigt waarom het schrappen van een medisch document uit uw lijst betekent dat u niet het medische document zelf maar de verwijzing ernaar schrapt.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.

Share This