Inschrijving van een derde

Ik schrijf me in

Hoe registreer ik een derde?

In artikel IV van de wet betreffende de rechten van de patiënten heeft een patiënt het recht om te worden vertegenwoordigd.

Er kunnen twee scenario’s ontstaan:

  1. Minderjarige patiënten
  2. Meerderjarige patiënten die volgens de beroepsbeoefenaar feitelijk niet in staat zijn om hun wil te uiten (bv. persoon in coma)

De wettelijke voogd heeft dezelfde rechten als de patiënt. Zij hebben via het beveiligde portaal van het Réseau Santé Bruxellois toegang tot de gedeelde documenten van de patiënt voor wie zij de wettelijke vertegenwoordiger zijn.

1. Inschrijving van een minderjarige (een wettelijke verantwoordelijke aangeven)

De wettelijke vertegenwoordiger heeft toegang tot het gedeeld dossier van het kind van jonger dan 12 jaar dat op het Brusselse Gezondheidsnetwerk is ingeschreven en dit voor zover hij geregistreerd is als vertegenwoordiger van dit kind.

Voor een kind tussen de 12 en 16 jaar oud hebben alleen de zorgactoren die een therapeutische relatie met het kind hebben toegang tot zijn elektronische gezondheidsdossier. De wettelijke vertegenwoordiger zal dit recht altijd kunnen uitoefenen en de inhoud van de documenten op papier kunnen raadplegen door het verzoek bij de zorgaanbieder in te dienen.

Dit artikel, gepubliceerd door de FOD Volksgezondheid, verklaart deze notie van wettelijke vertegenwoordiger heel goed.

Wat de inschrijving van minderjarige kinderen betreft, hebben zij vanaf de leeftijd van zestien jaar de mogelijkheid om zelf hun toestemming te (laten) registreren. Vóór de leeftijd van zestien jaar komt dit recht toe aan hun wettelijke vertegenwoordiger.

 • Als het minderjarige kind over een ISI- of ISI+kaart beschikt, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger de huisarts, de opnamedienst van het ziekenhuis, de ziekenfondsen en de apothekers vragen om de toestemming van het kind te registreren.
 • Als het minderjarige kind niet over een eID-identiteitskaart noch over een ISI/ISI+kaart beschikt, gelieve dan het pdf-formulier in te vullen en terug te sturen naar de administratieve dienst van Abrumet.

2. Inschrijving van een wilsonbekwame persoon

Bij gebrek aan een door de meerderjarige patiënt aangestelde vertegenwoordiger bepaalt de wet betreffende de rechten van de patiënt dat wanneer de patiënt wilsonbekwaam is, de bewindvoerder over de betrokkene, zijn partner of een naast familielid een beslissing in zijn naam kunnen nemen (volgens de prioriteitsvolgorde die in de wet is vastgelegd). In het kader van het elektronisch gedeeld gezondheidsdossier betekent dit dat de beslissing om toe te stemmen met de gegevensdeling kan worden genomen door één van de hiervoor vermelde personen.

 • Als de patiënt over een ISI- of ISI+kaart beschikt, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger de huisarts, de opnamedienst van het ziekenhuis, de ziekenfondsen en de apothekers vragen om zijn toestemming te registreren.
 • Als de patiënt niet over een eID-identiteitskaart noch over een ISI/ISI+kaart beschikt, gelieve dan het pdf-formulier in te vullen en terug te sturen naar de administratieve dienst van Abrumet.

3. Een vertrouwenspersoon aangeven

Wanneer een patiënt met zelfredzaamheidsverlies moeilijkheden ondervindt om zijn medische dossier alleen te beheren, kan hij een of meerdere vertrouwenspersonen naar keuze aanwijzen. Deze zal hem helpen zijn gedeeld gezondheidsdossier te beheren. Alleen de patiënt zelf neemt echter op zelfstandige wijze de beslissingen die op hem betrekking hebben. De identiteit van deze vertrouwenspersoon moet worden geregistreerd op het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Hiervoor dienen de patiënt en de vertrouwenspersoon beiden hun toestemming te hebben geregistreerd.

 • Via het platform van het Brussels Gezondheidsnetwerk
  1. De patiënt meldt zich aan op zijn privéruimte met zijn identiteitskaart en pincode of met zijn Itsme account.
  2. Op het tabblad profiel drukt de patiënt op de knop “vertrouwenspersoon” en vult manueel het rijksregisternummer en het nummer van de identiteitskaart van de gekozen vertrouwenspersoon in.
 • U kunt ook een pdf-document gebruiken dat u terugstuurt naar de administratieve dienst van Abrumet.
 • Ook bij bepaalde opnamediensten van de ziekenhuizen kunt u deze vertrouwensrelatie registreren.

4. Inschrijving van buitenlandse onderdanen

 • Buitenlandse onderdanen die officieel in België wonen, beschikken net als Belgische burgers over een eID-kaart. Zij kunnen dus ook hun toestemming geven en toegang krijgen tot het Brussels Gezondheidsnetwerk. Kies de methode voor de registratie van uw toestemming die voor u het handigst is.
 • Personen die nog niet als officieel in België wonend worden beschouwd maar wel van een sociale uitkering genieten, hebben van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een bisnummer toegewezen gekregen. Dit nummer kan ook worden gebruikt om een toestemming te registreren.

Als de eerste 6 cijfers van het INSZ-nummer niet overeenkomen met uw geboortedatum, vul dan het pdf-formulier in en stuur het terug naar de administratieve dienst van Abrumet.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.