Onze leden

Over Abrumet

Onze leden

Leden van de Raad van Bestuur

De organisatie wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit minstens 6 leden, benoemd op de Algemene Vergadering van juni: 2 vertegenwoordigers van privéziekenhuizen, waaronder minstens een ziekenhuiszorgverstrekkers, een vertegenwoordiger van de academische ziekenhuizen en 3 vertegenwoordigers van de huisartsenverenigingen (2 Franstalige en 1 Nederlandstalige).

Voorzitter van de Raad van Bestuur: Lawrence Cuvelier – Huisarts

Vice-voorzitter en penningmeester: Didier du Boullay – Huisarts

 • Michel Devolder – FAMGB
 • Hicham Vanborm – BHAK
 • Steven Creve – Kliniek Sint-Jan
 • Philippe Vandenbergh – UZC Brussel
 • Olivier Naeyaert – UZ Brussel
 • Vincent Dubois – Epsylon

Leden van de Advisory Board

De Advisory Board is een zuiver adviserend orgaan waarvan de leden door de directie van Abrumet zijn geselecteerd om hen te adviseren over verschillende onderwerpen, zowel strategisch, technisch als juridisch.
Als de Raad van Bestuur gevoelige beslissingen moet nemen, heeft de directie de gewoonte om een voorbereidende vergadering te organiseren. Zo kan men van gedachten wisselen met de leden van de Advisory Board om iedereen (directieteam en de leden van de Raad van Bestuur) het nodige inzicht te bieden.

Voorzitter van de Advisory Board: Philippe Vandenbergh- CMIO (Chief Medical Information Officer) – CHU Bruxelles / UZC Brussel

Vice-voorzitter: Jacques Rossler – Erasme

 • Lawrence Cuvelier – FAMGB
 • Michel Devolder – FAMGB
 • Didier du Boullay – FAMGB
 • Hicham Vanborm- BHAK
 • Pierre-Louis Deudon – FAMGB
 • Steven Creve – Kliniek Sint-Jan
 • Philippe Vandenbergh – UZC Brussel
 • Tom Coolen – UZ Brussel
 • Prof. Philippe Peetrons – Iris Sud
 • Denis Goldschmidt
 • Thérèse Locoge – Iris faîtière
 • Patricia Lanssiers – Gibbis
 • Caroline Sitarz – GGC

Wij danken alle leden van de Advisory Board van harte voor hun nuttige adviezen, waardoor we de behoeften en de problemen van de verschillende gebruikers van het netwerk beter leren begrijpen.

Leden van de Algemene Vergadering

Alle ziekenhuisinstellingen in Brussel zijn aangesloten op het Brussels Gezondheidsnetwerk en zijn lid van Abrumet. De huisartsen worden vertegenwoordigd door de FAMGB op Franstalig niveau en de BHAK op Nederlandstalig niveau.

De leden van de Algemene Vergadering komen twee keer per jaar samen: in juni om de jaarrekening van het voorgaande jaar goed te keuren en in december om het programma en het budget voor het volgende jaar te valideren.

Op de Algemene Vergadering van juni wijzen de leden de instellingen en de personen aan die hen de komende 12 maanden zullen vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur.

Toezichtcomités

Abrumet organiseert regelmatig “Toezichtcomités” om de verschillende gebruikers van het netwerk te informeren en te raadplegen over de belangrijkste onderwerpen. Wij danken de vertegenwoordigers van patiënten, het LUSS en het VPP die een actieve rol spelen in deze comités, evenals de vertegenwoordigers van de multidisciplinaire dienstverleners.

Als u graag wordt uitgenodigd, kunt u een e-mail sturen naar info@abrumet.be.

Subsidiërende overheden

Abrumet ontvangt subsidies sinds 2005 :
Tijdlijn van de subsidiërende bevoegdheden van Abrumet sinds 2005 .
2005: Oprichting van de vzw Abrumet, Incidentele subsidies van de FOD Volksgezondheid en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

2015: Structurele subsidies van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

2016: Connecting Europe Facility-project met steun van de Europese Commissie (uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen de Europese Commissie), steun van het RIZIV voor opleidingen voor huisartsen.

2020: De GGC benoemt officieel Abrumet als 'het elektronische platform voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorverleners'.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bevordert – onder meer en sinds enkele jaren – een veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen de gezondheidsactoren, waarbij de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim worden beschermd.

Abrumet wil zijn partners van harte bedanken. Dankzij hen zijn steeds meer patiënten en zorgprofessionals met elkaar verbonden, wat een betere continuïteit van de zorg garandeert.