Toegangsvoorwaarden

Het Brussels Gezondheidsnetwerk

Om toegang te nemen tot deze op het gezondheidsnetwerk gedeelde informatie, zijn er een aantal noodzakelijke vereisten:

 • De patiënt moet zijn toestemming hebben gegeven voor de deling van zijn gezondheidsgegevens
 • De zorgverstrekker moet een therapeutische relatie met zijn patiënt hebben in het kader van de zorgcontinuïteit
 • De toegangen die zijn bepaald in functie van het type zorgverlener moeten worden gerespecteerd (toegangsmatrix)

De geïnformeerde toestemming van de patiënt

De geïnformeerde toestemming voor de deling van gezondheidsgegevens in het kader van de zorgcontinuïteit is de goedkeuring die de patiënt geeft voor het delen van zijn gezondheidsgegevens via de gezondheidsnetwerken tussen de verschillende beroepsbeoefenaars die hem behandelen.

Deze toestemming is nationaal en geldt dus voor alle e-gezondheidsnetwerken in België, en is gratis.

U kunt uw geïnformeerde toestemming op verschillende manieren geven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven, hoeft u deze later niet meer opnieuw te geven. Uw zorgverstrekker, apotheker en ziekenhuis zien onmiddellijk via hun software of u uw toestemming al heeft gegeven.

Waarom wordt er gesproken over een geïnformeerde toestemming?

Het gaat over gevoelige informatie. Dus is het van essentieel belang dat de patiënt zich er goed van bewust is wat het precies inhoudt. De patiënt kan zijn toestemming op ieder ogenblik intrekken.

Elke wijziging in de status van de toestemming zoals deze in de instelling is opgetekend, wordt per e-mail in de eBox burger aan de patiënt bekendgemaakt.

De therapeutische relatie

Wat is een therapeutische relatie?

Een ‘therapeutische relatie’ ontstaat wanneer er in het kader van een zorgrelatie een contact is tussen een patiënt en een zorgverstrekker. Het begrip therapeutische relatie omvat alle zorgverstrekkers die betrokken zijn bij de continuïteit van de zorg voor een patiënt, met inbegrip van specialisten op het gebied van medische beeldvorming en analyse. Als u uw toestemming heeft gegeven, biedt de aanmaak van deze relatie de zorgverstrekker de mogelijkheid om toegang tot uw gedeelde gegevens te krijgen.

Wat is de tijdsduur van een therapeutische relatie?

De tijdsduur van de therapeutische relatie varieert afhankelijk van de context van uw behandeling en het soort relatie dat u met de zorgverstrekker onderhoudt.

 • Als u een langdurige relatie met uw huisarts of apotheker heeft, kan de periode waarin uw zorgverstrekkers toegang tot uw gegevens heeft oplopen tot 15 maanden.
 • Als u wordt verzorgd door een behandelend verpleegkundige, de inzageperiode duurt 6 maanden.
 • Als u daarentegen alleen af en toe contact heeft met een zorgverstrekker, zoals een fysiotherapeut of ambulante zorg, zal de periode waarin deze zorgverstrekker toegang tot uw gegevens heeft beperkt zijn tot 3 maanden.
 • Een spoedarts zal tot slot maar gedurende 1 maand toegang tot uw gegevens hebben.

Hoe beheert u een therapeutische relatie?

De therapeutische relatie wordt tijdens uw consultatie rechtstreeks door de zorgverstrekker aangemaakt via zijn software. Als u dit wenst, kunt u deze relaties beheren via het platform van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Zodra u een therapeutische relatie schrapt, heeft de zorgverstrekker geen toegang meer tot uw gegevens via de gezondheidsnetwerken.
Als u hem blijvend de toegang wilt ontzeggen, dient u hem uit te sluiten.

Toegangsmatrix

Om toegang te nemen tot informatie afkomstig van verschillende bronnen (ziekenhuizen, artsen, zorgverstrekkers, laboratoria enz.), bestaan er nationale toegangsregels, die de ‘toegangsmatrix’ worden genoemd. Deze matrix wordt bepaald en gevalideerd door het e-health-platform. Het gaat in dit geval om minimumtoegangen die voor elk zorgberoep zijn toegestaan.

De toegangsmatrix van het Brussels Gezondheidsnetwerk– Possible de mettre image du tableau de la matrice contenu dans le RVP déjà sur le site ? Comme cela si je la change dans image, elle est automatiquement changée ici aussi.

Over het algemeen heeft een arts (ongeacht of hij als huisarts of ziekenhuisarts werkt) toegang tot praktisch alle beschikbare informatie. Wat de apothekers daarentegen betreft, hebben apothekers in ziekenhuizen toegang tot alle informatie, terwijl openbare apothekers slechts beperkte toegangen hebben.

In deze matrix zijn bepaalde toegangen beperkt tot bepaalde beroepen, uitsluitend toegekend voor een deel van het document of afhankelijk gemaakt van de beschikbare gegevens.

Tabel die de toegang tot gedeelde documenten laat zien op basis van elk beroep
 • De ‘gedeeltelijke’ toegang tot het sumehr wordt beschreven in de sumehr-toegangsmatrix.
 • Als ‘beperkt’ aangeduide toegang betekent dat de toegang van de zorgverlener beperkt is tot de documenten die werden uitgegeven door een zorgverlener van dezelfde categorie of die expliciet geclassificeerd zijn als relevant totdat specialisme – meestal gegevens uitgegeven door de corresponderende ziekenhuisafdelingen – (een diëtist heeft dus bijvoorbeeld toegang tot gegevens gepubliceerd door diëtisten evenals documenten die door ziekenhuizen als relevant voor diëtetiek zijn gepubliceerd). Dit principe van interdisciplinaire toegang “per beroep” wordt uitgebreid naar verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten;
 • En als ‘beperkt*’toegang betekent dat verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten toegang hebben tot documenten in alle 5 categorieën;
 • De rij ‘Andere (algemene regel)’ dekt alle toegangsrechten die niet onder een specifieke rij vallen.
 • Een toegang die als ‘geconditioneerd’ is aangeduide, wijst erop dat de toegang tot documenten van psychiatrische aard beperkt is tot zorgverleners die expliciet en duidelijk geaccrediteerd zijn voor dit vakgebied.
 • Onder ‘Notitie patiënt’ wordt elke door de patiënt opgestelde notitie verstaan, anders dan de dagboeknotities. Dit dekt in het bijzonder de ‘Door de patiënt verklaarde gezondheidssamenvatting’ en het door hemofiliepatiënten die dit wensen via het portaal van Be-Coag ter beschikking gestelde ‘Be-Coag’ paspoort.