Mijn rechten

Ik blijf op de hoogte

Mijn rechten als patiënt

1. In geval van misbruik

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek is het zonder machtiging raadplegen van een document vervolgbaar.

Als u een onrechtmatige toegang tot een van uw gezondheidsdocumenten opmerkt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betrokken zorgverstrekkers om de reden van zijn toegang te begrijpen. Indien nodig kunt u een gerechtelijke procedure beginnen.

Lijkt het u moeilijk om rechtstreeks contact op te nemen met de zorgverstrekkers, richt u dan

direct tot de ombudsdienst van het ziekenhuis waar deze zorgverstrekkers werkzaam is.

Als het om een huiszorgverstrekkers gaat, neem dan contact op met de federale ombudsman.

 

2. Mijn rechten

NE PAS SUPPRIMER
1. Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt op elk ogenblik uw toestemming intrekken op dezelfde manier als u deze heeft gegeven of via dit pdf-formulier.

Trek uw toestemming alleen in als u niet meer akkoord gaat met het beveiligd elektronisch delen van uw gezondheidsdocumenten. In dat geval worden alle diensten waarvoor de toestemming geldt geïnactiveerd. Als u uw toestemming intrekt, heeft u, en met u de zorgverstrekkers, geen toegang meer tot de via de gezondheidsnetwerken gedeelde documenten. Uw huisarts kan uw medische documenten nog wel via de andere bestaande communicatiekanalen ontvangen (post, e-mail enz.).

U ontvangt geen officieel document van uw uitschrijving.

2. Recht om een zorgverlener uit te sluiten

Om persoonlijke redenen kunt u beslissen om een specifieke zorgverlener nooit toegang te geven, zelfs niet in spoedeisende gevallen. Dit toegangsverbod blijft geldig tot u zelf de zorgverstrekker het toegangsrecht teruggeeft.

Om dit te doen, gaat u naar ‘mijn dossier’, ‘toegangsmachtiging’. Hier selecteert u ‘een uitsluitingsrelatie toevoegen’ en vult u de naam van de zorgverstrekker in die u van uw volledige gedeeld gezondheidsdossier wenst uit te sluiten.

De uitgesloten zorgverstrekkers zien geen enkel gedeeld document dat op u betrekking heeft.

Aanvraagformulier voor toegangsbeperking tot een document

3. Recht om therapeutische relaties te wijzigen

Een ’therapeutische relatie’ ontstaat wanneer er in het kader van een zorgrelatie een contact is tussen een patiënt en een zorgverstrekker.

De therapeutische relatie wordt tijdens uw consultatie rechtstreeks door de zorgverstrekkers aangemaakt via zijn software. Als u dit wenst, kunt u deze relaties beheren via het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

Zodra u een therapeutische relatie schrapt, heeft de gezondheidszorgbeoefenaar geen toegang meer tot uw gegevens via de gezondheidsnetwerken. Als u hem blijvend de toegang wilt ontzeggen, dient u hem uit te sluiten.

Aanvraagformulier om een therapeutische relatie te creëren

Aanvraagformulier om een therapeutische relatie te verwijderen

4. Recht om na te gaan wie toegang tot uw gegevens heeft gehad

Bekijk de videoWie heeft toegang tot uw gegevens?”

Alle toegangen tot uw gegevens worden getraceerd. Op het Brussels Gezondheidsnetwerkkunt u op elk moment nagaan wie op welk moment toegang heeft gehad tot welke gegevens. Alleen de zorgverstrekkers die een geldige therapeutische relatie met u hebben, kunnen toegang krijgen tot uw medische gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw huisarts of specialist, apotheker, kinesitherapeut, verloskundige, tandzorgverstrekkers, verplegend of paramedisch personeel.

Het is echter mogelijk dat u al deze personen niet persoonlijk kent. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u in een ziekenhuis door een team wordt behandeld.

Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij geen toegang tot uw gegevens hebben.

5. Recht om een specifieke informatie te verbergen

Het schrappen van een medisch document in uw gedeeld gezondheidsdossier wordt ook wel het schrappen van de verwijzing naar dit gezondheidsdocument genoemd. Het Brussels Gezondheidsnetwerkbiedt u de mogelijkheid om een bepaald document of verslag ontoegankelijk te maken. Het mag echter duidelijk zijn dat behoedzaam met deze mogelijkheid moet worden omgegaan. Vooral wanneer de inhoud van de informatie gevolgen heeft voor uw behandeling.

Klik op het rode kruisje rechts van het document waarvan u de verwijzing wenst te schrappen. Het document is niet meer toegankelijk voor de zorgverstrekkers die uw gedeeld gezondheidsdossier raadplegen. Dit document bestaat nog steeds op de server van de instelling dat het heeft geproduceerd, maar kan niet meer worden geraadpleegd via de gezondheidsnetwerken. Als de procedure daarin voorziet, kan uw huisarts dit papieren document nog wel via een ander communicatiekanaal ontvangen.

Het gedeeld gezondheidsdossier stelt u in staat de lijst met uw medische documenten te zien en te beheren, maar u kunt de inhoud van deze medische documenten niet inzien. Dit bevestigt waarom het schrappen van een medisch document uit uw lijst betekent dat u niet het medische document zelf maar de verwijzing ernaar schrapt.

Aanvraagformulier voor de verwijdering van de raadpleging van gezondheidsdocumenten.

6. Recht om een vertrouwenspersoon aan te wijzen

De vertrouwenspersoon is de persoon die u aanwijst om u te helpen uw rechten als “patiënt” uit te oefenen. Deze persoon kan geen beslissingen voor je nemen. Hij of zij zal u alleen bijstaan en adviseren indien nodig.

Deze persoon kan een familielid, een vriend of een andere persoon zijn die u kiest om u te vergezellen, bijvoorbeeld om informatie over uw gezondheidstoestand in te winnen, uw gezondheidsdossier te raadplegen, enz.

Het platform van het Brussels Gezondheidsnetwerklaat u toe om een vertrouwenspersoon naar keuze aan te geven.

7. Recht om gezondheidsdocumenten te lezen die door ziekenhuizen worden gedeeld

In het kader van actiepunt 10 van het federale plan e-gezondheid kan de patiënt voortaan elektronisch toegang nemen tot zijn medische dossier en de inhoud ervan lezen.

De ziekenhuizen hebben als producent van gezondheidsgegevens de mogelijkheid om de optie in hun medische software te activeren waarmee de patiënt toegang krijgt tot de inhoud van de gegevens die ze publiceren.

De instellingen van de medische softwarepakketten van de ziekenhuizen (EPD) maken het mogelijk om de toegangsmodaliteiten aan te passen (onmiddellijk, na een bepaalde termijn of geen toegang) in functie van de verschillende soorten documenten die in het kader van de elektronische deling op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld.

Bepaalde documenten, die met name uit ziekenhuizen afkomstig zijn, hebben een bijzondere status aangezien ze de aanwezigheid van een behandelend zorgverstrekkers vereisen om de inhoud onder de beste omstandigheden aan de patiënt te onthullen.

Deze documenten kunnen de status ‘vrijgeefbaar door de behandelend zorgverstrekkers’ hebben. Deze zal elk document manueel moeten vrijgeven via zijn beveiligde webportaal.

De medische directie van elke zorginstelling beslist over haar eigen regels voor de publicatie en de toegang van de patiënt. We kunnen ons dan ook voorstellen dat bepaalde patiënten zich in eerste instantie in een ongelijke situatie kunnen bevinden afhankelijk van de beslissingen van de verschillende instellingen waar zij werden behandeld.

Instemming en advies: de orde der zorgverstrekkers en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het Brussels Gezondheidsnetwerkwerkt met de goedkeuring van de Nationale Raad van de Orde der zorgverstrekkers van België.​Met het oog op de doeleinden van het Brussels Gezondheidsnetwerkheeft het Sectoraal Comité van het Rijksregister ermee ingestemd dat Abrumet het rijksregisternummer gebruikt.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.

Share This