Beheer

Ik blijf op de hoogte / Mijn gedeeld gezondheidsdossier

Hoe beheert u uw Gedeeld Gezondheidsdossier online ?

Het Brussels Gezondheidsnetwerk is de poort die u toegang geeft tot uw gedeeld gezondheidsdossier.

Als u uw toestemming elders heeft gegeven dan op de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk, dient u zich ook in te schrijven om op beveiligde wijze toegang tot uw gedeeld gezondheidsdossier te krijgen.

Dit zijn de noodzakelijke voorwaarden voor toegang:

  1. U hebt geïnformeerde toestemming gegeven voor het elektronisch delen van uw gegevens
  2. Het document werd gedeeld op het netwerk door de geraadpleegde zorgverstrekkers/het ziekenhuis
  3. De dokter/het ziekenhuis heeft daadwerkelijk beslist om dit document voor u toegankelijk te maken (binnen 0 to 7 dagen) EN heeft daarvoor de nodige bewerkingen in zijn medische software uitgevoerd.

Om toegang te krijgen, moet u zich specifiek registreren bij het Brussels Gezondheidsnetwerk. Zodra u bent ingelogd (via eID of de Itsme-toepassing) op uw beveiligde portaal, kunt u :

NE PAS SUPPRIMER

1. De door uw huisarts opgestelde gezondheidssamenvatting (SUMEHR) raadplegen

Sinds 15 januari 2019 hebt u standaard toegang tot de inhoud van uw medische samenvatting (SUMEHR), gedeeld door uw huisarts, tenzij de toegangsinstellingen werden gewijzigd.

Een SumEHR, Summarized Electronic Health Record om volledig te zijn, is de gezondheidssamenvatting die door de huisarts is opgesteld.

Deze medische samenvatting voor noodgevallen is, zoals de naam al doet vermoeden, een samenvatting van uw elektronische medische dossier. Het vermeldt de administratieve gegevens van een patiënt zoals zijn contactgegevens, en bijvoorbeeld de risico’s die aan zijn gezondheid zijn verbonden.

 • Allergieën,
 • Te vermijden medicatie,
 • Sociale factoren, enz.

De huisarts zal ook de vaccinatiegegevens, eventuele familiegeschiedenis, actieve en passieve gezondheidselementen, actieve medicatie, contactpersoon in noodgevallen, wensen van de patiënt, enzovoort registreren.

2. Nagaan wie er toegang tot mijn documenten heeft gehad

Alle toegangen tot uw gegevens worden getraceerd. Alleen de zorgverstrekkers die een geldige therapeutische relatie met u hebben, kunnen toegang krijgen tot uw medische gegevens. Het is echter mogelijk dat u al deze personen niet persoonlijk kent. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u in een ziekenhuis door een team wordt behandeld.

In ‘toegangshistoriek’ ziet u welke zorgverstrekkers toegang heeft gehad tot uw volledige gedeeld gezondheidsdossier en wanneer. Als u precies wilt zien welk document werd geraadpleegd, selecteer dan het document in kwestie en klik op de link ‘Tracering zien’.

Als u geen documenten in uw gedeeld gezondheidsdossier ziet, werden er sinds het moment waarop u uw toestemming heeft gegeven nog geen documenten op de gezondheidsnetwerken gepubliceerd.

3. Een therapeutische relatie aanmaken of schrappen

De zorgverstrekkers die u raadpleegt, maken zelf een therapeutische relatie met u aan via hun software.

U kunt ze desalniettemin zelf toevoegen door op de knop ‘een toegangsmachtiging toevoegen’ te klikken.

Als u een bestaande therapeutische relatie wilt beëindigen voor het einde van de geldigheidsduur, klikt u op het rode kruisje bij de naam van de zorgverstrekkers in kwestie.

4. Een zorgverlener uitsluiten van mijn volledige gedeeld gezondheidsdossier

U kunt in alle vertrouwelijkheid zelf uw toegangen tot het gedeeld gezondheidsdossier beheren.

Om persoonlijke redenen kunt u beslissen om een specifieke zorgverlener nooit toegang te geven, zelfs niet in spoedeisende gevallen. Dit toegangsverbod blijft geldig tot u zelf de zorgverstrekker het toegangsrecht teruggeeft.

Om een zorgverlener uit te sluiten op het Brusselse Gezondheidsnetwerk, volgt u nadat u zich op het beveiligde platform heeft aangemeld de volgende stappen:

 • U gaat naar ‘mijn dossier’.
 • U klikt op ‘toegangsmachtiging’.
 • Hier selecteert u ‘een uitsluitingsrelatie toevoegen’
 • En vult u de naam van de zorgverstrekker in die u van uw volledige gedeeld gezondheidsdossier wenst uit te sluiten.

De uitgesloten zorgverstrekkers zien geen enkel gedeeld document dat op u betrekking heeft.

5. De toegang tot de documenten beheren

De patiënt kan de toegang van zorgverstrekkers machtigen of weigeren voor alle documenten of voor elk afzonderlijk document waarnaar op het Brussels Gezondheidsnetwerkeen verwijzing is opgenomen.

Afhankelijk van hun toegangsrechten heeft elke categorie zorgverstrekkers toegang tot bepaalde gedeelde gegevens. De toegangsregels variëren dan ook afhankelijk van de zorgverleners die uw gegevens raadplegen. Zo kan een apotheker uw laboratoriumresultaten niet zien, maar kan een zorgverstrekkers wel zien welke medicijnen u werden afgeleverd.

Wenst u een gedeeltelijke toegang tot uw gedeeld medisch dossier te geven? Dat is mogelijk. Het is zelfs een van de grondprincipes van het elektronisch gezondheidsdossier. Een gedeeltelijke toegang tot het gedeeld medisch dossier komt regelmatig voor. Deze omstandigheid is nauw verbonden met de vertrouwelijkheid van uw gezondheidsgegevens.

Om een gezondheidszorgbeoefenaar gedeeltelijke toegang tot het medisch dossier of tot een document uit uw gedeeld medisch dossier toe te kennen, voert u de volgende stappen uit in uw privéruimte:

 • Ga naar ‘mijn dossier’, ‘documenten’
 • Selecteer het document waarvoor u een gezondheidszorgbeoefenaar de toegang wilt weigeren
 • Klik op ‘beheren’, selecteer de optie ‘dit document is toegankelijk voor alle zorgverstrekkers die een toegangsmachtiging hebben behalve’
 • Vul de naam van de zorgverstrekker in onder ‘een verbod toevoegen’

In het beheer van de toegangen tot het medisch dossier bestaan er andere niveaus. Zo kunt u voor bepaalde zorgverstrekkers de toegangen beperken, de lijst met uw gezondheidsdocumenten raadplegen, de verwijzing naar een medisch document schrappen of toevoegen, enz.

6. De toegang tot een document beperken

De toegang tot een document beperken voor een/meerdere zorgverstrekkers van mijn keuze.

Standaard beperkt u de toegang tot een specifiek document voor alle zorgverstrekkers met uitzondering van diegene(n) die u aanwijst. Deze vertrouwelijkheidsoptie beperkt de toegang voor elke gezondheidswerker die bij uw behandeling betrokken zou kunnen zijn (bijv.: wachtarts, spoedarts enz.) aanzienlijk. Gebruik deze functie dan ook alleen voor zeer gevoelige documenten.

 1. Selecteer een document en klik op ‘beheren’.
 2. Selecteer de optie ‘dit document is uitsluitend toegankelijk voor’ en vul de naam van de zorgverstrekker in onder ‘een machtiging toevoegen’.

7. De lijst met gedeelde documenten raadplegen

U heeft toegang tot de lijst met uw gedeelde documenten, maar nog niet tot de inhoud ervan. U kunt evenwel altijd een papieren kopie van uw gezondheidsdossier aanvragen bij elke zorginstelling of zorgverstrekkers die u heeft geraadpleegd. U kunt de gegevens waarnaar een verwijzing is opgenomen op het Brussels Gezondheidsnetwerkniet wijzigen.

U kunt altijd een papieren kopie van uw gezondheidsdossier aanvragen bij elke zorginstelling of zorgverstrekker die u heeft geraadpleegd.

De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet nu al in de mogelijkheid voor de patiënt om een papieren kopie van zijn patiëntendossier in te zien of te verkrijgen. Behalve in geval van therapeutische exceptie, namelijk wanneer de zorgverstrekkers van mening is dat de terbeschikkingstelling van de informatie de patiënt op dat moment schade zou kunnen berokkenen. Op basis hiervan heeft u nu natuurlijk al het recht om een beroepsbeoefenaar te vragen of u een papieren kopie kunt inzien of verkrijgen van de gegevens die hij in het kader van het elektronisch gedeeld gezondheidsdossier ter beschikking heeft gesteld.

De elektronische toegang ‘online’ door de burger-patiënt tot zijn gegevens is momenteel onderwerp van discussie in diverse instanties.

8. De verwijzing naar een document schrappen

Het schrappen van een medisch document in uw gedeeld gezondheidsdossier wordt ook wel het schrappen van de verwijzing naar dit gezondheidsdocument genoemd. Om de verwijzing naar een document te annuleren, klikt u op het rode kruisje rechts van het document waarvan u de verwijzing wenst te schrappen.

Wanneer u een medisch document schrapt, betekent dit niet dat het niet meer bestaat. Het is alleen niet meer toegankelijk voor de zorgverstrekkers die uw gedeeld gezondheidsdossier raadplegen.

Klik op het rode kruisje rechts van het document waarvan u de verwijzing wenst te schrappen.

Dit document bestaat nog steeds op de server van de instelling dat het heeft geproduceerd, maar kan niet meer worden geraadpleegd via de gezondheidsnetwerken. Als de procedure daarin voorziet, kan uw huiszorgverstrekkers dit papieren document nog wel via een ander communicatiekanaal ontvangen.

Het gedeeld gezondheidsdossier stelt u in staat de lijst met uw medische documenten te zien en te beheren, maar u kunt de inhoud van deze medische documenten niet inzien. Dit bevestigt waarom het schrappen van een medisch document uit uw lijst betekent dat u niet het medische document zelf maar de verwijzing ernaar schrapt.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.