Wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering

Brussels Health Network -

Inwerkingtreding van de patiëntenwet met 1 jaar uitgesteld (gestemd op 23 juni 2021 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers)

De wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg gaat in op 1 juli 2022.

De artikels die specifiek van belang zijn voor gezondheidszorgbeoefenaars en het Brussels Gezondheidsnetwerk zijn artikel 36 en volgende over de toegang tot gezondheidsgegevens.

Artikel 36 bevestigt het beginsel van de geheimhoudingsplicht voor alle zorgverstrekker, waaronder huisarts, klinisch psychologen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, enz. Het artikel is met name interessant omdat het de werkwijze van het Brussels Gezondheidsnetwerk bevestigt: „De gezondheidszorgbeoefenaar heeft toegang tot persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de patiënt die worden bijgehouden en bewaard door andere zorgverstrekkers op voorwaarde dat de patiënt voorafgaand zijn geïnformeerde toestemming tot deze toegang gaf.” Gedeelde gezondheidsgegevens hebben dus de volgende drie kenmerken: ze worden bewaard door de gezondheidszorgbeoefenaar – of de zorginstelling – die ze bijhoudt (up-to-date houdt) en de patiënt moet instemmen met die uitwisseling.

Artikel 37 bevestigt een ander beginsel van het Brussels Gezondheidsnetwerk, namelijk dat er sprake moet zijn van een therapeutische relatie met de patiënt om toegang te kunnen krijgen tot zijn gegevens. Elke gezondheidszorgbeoefenaar die geen dergelijke relatie kan aantonen, is dus uitgesloten.

In artikel 38 staat nog een ander criterium voor toegang tot het Brussels Gezondheidsnetwerk door gezondheidszorgbeoefenaars, namelijk dat iemand enkel toegang tot de gegevens van de patiënt heeft als aan drie cumulatieve voorwaarden is voldaan:
1) de finaliteit van de toegang bestaat uit het verstrekken van gezondheidszorg;
2) de toegang is noodzakelijk voor de continuïteit en kwaliteit van het verstrekken van gezondheidszorg en
3) de toegang beperkt zich tot de gegevens die dienstig en pertinent zijn in het kader van het verstrekken van gezondheidszorg (het beginsel van minimale gegevensverwerking, dat ook is opgenomen in de regelgeving GDPR/AVG).
Er bestaat weliswaar een uitzondering op de expliciete toestemming van de patiënt voor noodgevallen, maar dit ontslaat de gezondheidszorgbeoefenaar niet van zijn verplichting om artikel 37 en 38 van de wet na te leven.

De beginselen voor het delen van gezondheidsgegevens via het Brussels Gezondheidsnetwerk worden bevestigd door de wet van 22 april 2019 en versterken ook het nut van het netwerk.

Share This