Verkorte Reglement persoonlijke levensfeer

Laatst gewijzigd: 9 oktober 2020

Wij hechten veel belang aan de privacy van onze gebruikers en verwerken hun gezondheidsgegevens op een strikt vertrouwelijke manier en overeenkomstig de geldende wetgeving. Met het Reglement persoonlijke levenssfeer wil het Brussels Gezondheidsnetwerk u in volledige transparantie informeren over het kader waarbinnen gegevens worden uitgewisseld tussen actoren in de gezondheidszorg, waarom uw gegevens worden verzameld, hoe die gegevens door zorgverleners worden gebruikt en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

We bieden u een vereenvoudigde versie van ons Reglement persoonlijke levenssfeer in de vorm van onderstaande Q&A. Uiteraard kunt u ook de volledige versie lezen, die u onderaan deze pagina terugvindt.

Het is belangrijk om deze regelgeving aandachtig te lezen.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren op: dpo@abrumet.be.

Reglement persoonlijke levenssfeer van het Brusselse Gezondheidsnetwerk in het kader van de uitwisseling van gegevens tussen gezondheidsactoren

1. Enkele definities

 • Het Brussels Gezondheidsnetwerk: het platform waarop medische gegevens kunnen worden gedeeld, opgericht door de Brusselse Vereniging voor Medische Telemetica (vzw Abrumet).
 • EPD of elektronisch patiëntendossier: elektronische versie van alle verzamelde gegevens omtrent de zorgverlening aan de patiënt. Zowel het medisch dossier, het verpleegkundig dossier als het administratief dossier maken hiervan deel uit.
 • Therapeutische relatie: relatie die ontstaat wanneer er contact is tussen een patiënt en een zorgprofessional in het kader van een zorgrelatie.
 • Zorgrelatie: de relatie tussen een zorgverlener en een patiënt.
 • GDPR: General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze regelgeving gaat over de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.
 • Wet op de patiëntenrechten: wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.
 • Actoren in de gezondheidszorg: alle zorgverleners (zorgverstrekkers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, …) en de zorginstellingen waar ze werken.
 • Zorgverlener: iedere persoon die zorg verleent aan een patiënt.
 • Medisch profiel: medisch domein waarin de zorgverlener actief is (chirurgie, algemene geneeskunde, kinesitherapie, enz.).
 • Gegeven(s): alle informatie met betrekking tot de patiënt. Dit woord kan ook verwijzen naar een volledig document.
 • Publicatie: het beschikbaar maken van gegevens via het Brussels Gezondheidsnetwerk.
 • Wettelijke vertegenwoordiger: persoon die krachtens de toepasselijke wetgeving is aangewezen om de belangen van de patiënt te vertegenwoordigen en te verdedigen. De wettelijke vertegenwoordiger handelt in naam en voor rekening van de patiënt.
 • Uniek identificatienummer: een uniek persoonlijk gezondheidsidentificatienummer dat wordt gecreëerd en gebruikt om een goede werking van het Brussels Gezondheidsnetwerk mogelijk te maken.
 • Gezondheidsgegeven(s): gegevens die worden verwerkt in het kader van de verleende zorg.
 • Kluis: een dienst voor het bewaren van gezondheidsgegevens voor actoren in de gezondheidszorg die niet over een adequate IT-infrastructuur beschikken, zodat zij gebruik kunnen maken van het systeem voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens dat 24/24 uur en 7/7 dagen toegankelijk is.

2. Wat is het Brussels Gezondheidsnetwerk?

Het Brussels Gezondheidsnetwerk, beheerd door vzw Abrumet, is een netwerk voor het delen van elektronische medische gegevens. Het verbindt alle Brusselse en Belgische ziekenhuizen met de zorgverleners die zijn ingeschreven op het Brussels Gezondheidsnetwerk en maakt het mogelijk om patiëntengegevens (onderzoeksresultaten, medische rapporten, brieven, enz.) die door actoren in de gezondheidszorg worden gedeeld, te verzamelen.

De belangrijkste opdracht van het Brussels Gezondheidsnetwerk is om de communicatie tussen actoren in de gezondheidszorg vlotter te laten verlopen en de kwaliteit van de zorgverlening permanent te verbeteren voor de patiënten.

Het gebruik van het Brussels Gezondheidsnetwerk is vrijwillig. Daarom kan het Brussels Gezondheidsnetwerk nooit garanderen dat de patiëntengegevens 100% volledig zijn. De publicatie van het SUMEHR (samenvattend gezondheidsdossier) door de huiszorgverstrekkers is wenselijk maar niet verplicht.

3. Is de toegang tot uw gegevens beveiligd?

We hanteren een strikt beleid voor de toegang tot de gegevens en alleen de actoren in de gezondheidszorg hebben toegang, mits aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

 1. De patiënt heeft zijn toestemming gegeven voor het elektronisch delen van zijn gezondheidsgegevens in het kader van de continuïteit van de zorg.
 2. De actor in de gezondheidszorg moet de gegevens van de patiënt raadplegen om hem te kunnen behandelen of te adviseren (hij heeft dus geen recht op toegang als hij bijvoorbeeld de patiënt wil controleren in het kader van arbeidsgeneeskunde).
 3. De actor in de gezondheidszorg moet een therapeutische of zorgrelatie hebben met de patiënt, die daarmee instemt. Het begrip therapeutische of zorgrelatie omvat elke actor in de gezondheidszorg die betrokken is bij de continuïteit van de zorgverlening aan een patiënt, inclusief specialisten in medische analyse of medische beeldvorming.

Elke handeling die wordt uitgevoerd op gegevens die beschikbaar zijn via het Brussels Gezondheidsnetwerk wordt getraceerd:

 1. Globale toegangstracering: Dit is de lijst van zorgverleners die toegang hebben gehad tot de gegevens van de patiënt. Voor elk van hen beschikt het Brussels Gezondheidsnetwerk over een overzicht van de dagen waarop zij toegang hebben gehad.
 2. Gedetailleerde toegangstracering: Dit is de gedetailleerde lijst van alle toegangen tot alle gegevens van een patiënt. Voor elke toegang kan men de persoon in kwestie identificeren, alsook het precieze tijdstip van de raadpleging, de instelling waar deze persoon werkt en het geraadpleegde document.

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens?

De actoren in de gezondheidszorg blijven verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de patiënt.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk werkt in onderaanneming van de actoren in de gezondheidszorg in de zin van GDPR en in het kader van de uitwisseling van persoonlijke gezondheidsgegevens via het netwerk.

Het doet dienst als netwerk en als kluis:

 1. Als netwerk geeft het toegang tot de gegevens die opgeslagen blijven binnen de aangesloten ziekenhuisinstellingen.
 2. Als kluis garandeert het een veilige bewaring van de gegevens van zorgverleners met een privépraktijk.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, voor zover die bestaat uit het aanmaken van een uniek identificatienummer voor de patiënt. Dit identificatienummer is nodig voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen het netwerk.

5. Wat zijn de grenzen van de verantwoordelijkheid?

De website en de applicatie “privéaccount” of “persoonlijk gezondheidsportaal” bevatten hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen, zoals andere gezondheidsnetwerken in België. Deze worden enkel ter informatie ter beschikking gesteld van de gebruiker. Het Brussels Gezondheidsnetwerk wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie op andere sites of in andere informatiebronnen waarnaar de applicatie “privéaccount” doorverwijst.

6. Welke gegevens worden door het Brussels Gezondheidsnetwerk verwerkt?

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verwerkt de gegevens die nodig zijn voor een goede werking van het platform en die dienen om verzoeken te valideren van zowel patiënten als actoren in de gezondheidszorg.

Het gaat om de volgende gegevens:

Wat betreft de patiënten:

 1. identificatie van de patiënten,
 2. opslag van hun geïnformeerde toestemming voor het delen van gezondheidsgegevens in het kader van de continuïteit van de zorgverlening,
 3. opslag van hun instemming met het Reglement,
 4. verwijzing naar gedecentraliseerde medische gegevens,
 5. logging van elke toegang,

Wat betreft de actoren in de gezondheidszorg:

 1. identificatie van de actoren in de gezondheidszorg,
 2. opslag van hun instemming met het Reglement
 3. verwijzing naar gedecentraliseerde medische gegevens,
 4. logging van elke toegang,
 5. het aantal raadplegingen door de huiszorgverstrekkers,
 6. het aantal SUMEHRs gepubliceerd door de huiszorgverstrekkers,
 7. het aantal geregistreerde patiënten per huiszorgverstrekkers,
 8. het aantal SUMEHRs verbonden aan het aantal patiënten,
 9. het e-mailadres dat moet worden gebruikt voor eender welke communicatie in geval van een inbreuk op de veiligheid

7. Waar worden uw gegevens gehost?

Uw gezondheidsgegevens die door actoren in de gezondheidszorg worden gepubliceerd, worden gehost en opgeslagen op de servers van de actoren in de gezondheidszorg (ziekenhuizen en medische laboratoria) of in de beveiligde kluis die door Abrumet ter beschikking wordt gesteld.

8. Wie heeft toegang tot welk document op het Brussels Gezondheidsnetwerk?

>8.1 Voorwaarden voor toegang door een zorgverlener

Het doel is om te bepalen of een actor in de gezondheidszorg de toestemming heeft (mag of niet mag) om een handeling uit te voeren (bv. raadplegen) op gegevens van een bepaalde patiënt, afhankelijk van een bepaalde context (bv. behandelend zorgverstrekkers of dokter van wacht).

Om deze toestemming te verkrijgen, is het noodzakelijk dat:

 1. de patiënt uitdrukkelijk heeft ingestemd met het delen van zijn gegevens (= geïnformeerde toestemming).
 2. de actor in de gezondheidszorg expliciet heeft ingestemd met het reglement verbonden aan het aansluitingscontract op het Brussels Gezondheidsnetwerk.
 3. de actor in de gezondheidszorg de gegevens relevant heeft verklaard voor het delen ervan.
 4. deze verklaring niet vergezeld gaat van een uitsluiting door de actor in de gezondheidszorg.
 5. de actor in de gezondheidszorg het recht heeft om de handeling (raadpleging) voor dit soort gegevens uit te voeren. Er zijn specifieke rechten nodig om verschillende soorten zorgverleners toegang te geven tot verschillende categorieën gezondheidsgegevens. We herinneren eraan dat het hier om “standaard” toegangsregels gaat en dat er ook mechanismen zijn om de toegang voor elk apart document aan te passen. Zie de toegangsmatrix op blz. 6 van het Algemeen Reglement persoonlijke levenssfeer.
 6. de actor in de gezondheidszorg heeft verklaard een therapeutische of zorgrelatie met de patiënt te hebben (bv. behandelend zorgverstrekkers of noodgeval). Wanneer een zorgprofessional zijn patiënt doorverwijst naar een andere zorgprofessional, kan hij een therapeutische relatie aangeven tussen zijn patiënt en deze derde zorgprofessional, mits geïnformeerde toestemming van de patiënt of op diens verzoek.

8.2 Voorwaarden voor toegang door een patiënt

De patiënt die ingeschreven is bij het Brussels Gezondheidsnetwerk kan de toegangsrechten beheren via zijn “privéaccount” zoals gespecificeerd in artikel 9 hieronder.

9. Wat zijn uw rechten als patiënt en hoe oefent u die rechten uit?

9.1 Hoe kunt u deelnemen aan de gegevensuitwisseling tussen actoren in de gezondheidszorg?

Het delen van gezondheidsgegevens binnen het Brussels Gezondheidsnetwerk is onmogelijk zonder de uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de patiënt.

Deze toestemming kan rechtstreeks door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden gegeven, of door tussenkomst van een actor in de gezondheidszorg, een apotheker of een ziekenfonds.

De toestemming die de patiënt geeft voor het delen van zijn gegevens binnen het Brussels Gezondheidsnetwerk geldt nationaal. De gegevens die op het Brussels Gezondheidsnetwerk worden gepubliceerd zijn ook toegankelijk via de federale portaalsite https://masante.belgique.be, met inachtneming van de regels van het Reglement persoonlijke levenssfeer.

De toestemming kan worden geregistreerd via verschillende kanalen, waaronder de federale portaalsite https://masante.belgique.be of via een van de Belgische gezondheidsnetwerken (hub). Als hub onderschrijft het Brussels Gezondheidsnetwerk het beleid voor de registratie van nationale toestemmingen volgens de methodes die in het volgende punt worden beschreven.

9.2 Hoe wordt u een actieve gebruiker van het Brussels Gezondheidsnetwerk?

De patiënt wordt een actieve gebruiker van het Brussels Gezondheidsnetwerk wanneer hij zich inschrijft op het portaal dat toegang geeft tot het Brussels Gezondheidsnetwerk. De inschrijving op het portaal omvat ook de registratie van bovengenoemde toestemming als dit nergens anders is gebeurd.

De patiënt moet 16 jaar of ouder zijn om zich te kunnen inschrijven op het Brussels Gezondheidsnetwerk en toegang te krijgen tot zijn gedeeld gezondheidsdossier. Voor die leeftijd wordt de registratie uitgevoerd door de wettelijke vertegenwoordiger.

Deze registratie geeft toegang tot de privéaccount op de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk, via authenticatie met zijn elektronische identiteitskaart of de applicatie “itsme”.

De inschrijving/registratie kan als volgt gebeuren:

 1. Rechtstreeks door de patiënt op de website via zijn Belgische eID of via ITSME.
 2. Door de administratie van het Brussels Gezondheidsnetwerk op basis van een schriftelijk verzoek van de patiënt, vergezeld van een kopie van beide zijden van zijn identiteitskaart. In geval van wettelijke vertegenwoordiging moet het verzoek vergezeld gaan van een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger en van een document dat de identiteit van de vertegenwoordigde patiënt en het statuut van de vertegenwoordiger bewijst.

9.3 Hoe annuleert u de verwijzing naar informatie/Hoe verwijdert u een medisch document?

Het verwijderen van een medisch document uit uw gedeeld gezondheidsdossier betekent ook dat u de verwijzing naar dit gezondheidsdocument verwijdert.

De gegevens of de verwijzing ernaar kunnen worden gedeactiveerd in geval van een fout of op verzoek van de patiënt door de zorgprofessional die de informatie heeft gepubliceerd.

De gegevens of de verwijzing ernaar kunnen worden gedeactiveerd in geval van een fout of op verzoek van de patiënt door de zorgprofessional die de informatie heeft gepubliceerd.

9.4 Hoe kunt u uw toestemming om gezondheidsgegevens elektronisch te delen intrekken?

Als u uw toestemming intrekt, heeft noch u, noch eender welke zorgverstrekkers toegang tot de documenten die worden gedeeld via de gezondheidsnetwerken. Houd er rekening mee dat uw huiszorgverstrekkers uw medische documenten nog steeds kan ontvangen via andere communicatiekanalen (per post, beveiligde mailbox, enz.).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken op dezelfde manier als u die heeft gegeven:

 1. ofwel rechtstreeks via uw “privéaccount” op de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk;
 2. ofwel via de behandelende zorgverstrekkers;
 3. ofwel via het ziekenhuis;
 4. ofwel door een ondertekend verzoek tot intrekking op te sturen naar de Data Protection Officer van het Brussels Gezondheidsnetwerk (dpo@abrumet.be). Dit verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de aanvrager. De intrekking gaat pas in na de verwerking door het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Binnenkort zal het mogelijk zijn om het overlijden van de patiënt te registreren in het systeem, wat de toegangsrechten tot zijn dossier wijzigt overeenkomstig de geldende wetgeving, waaronder de wet van 22.08.2002 betreffende de rechten van de patiënt en GDPR.

9.5 Hoe beheert u de toegangsrechten tot de gegevens?

De manier waarop de toegang wordt opengesteld voor zorgverleners, is vastgelegd in dit reglement.

De patiënt kan via zijn “privéaccount” op de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk toegang krijgen tot de lijst van de zorgverleners die toegang hebben gehad tot zijn gegevens. Hij kan deze lijst, of meer gedetailleerde informatie, ook verkrijgen bij de Data Protection Officer van het Brussels Gezondheidsnetwerk (dpo@abrumet.be) door een ondertekende brief of een gelijkwaardige handtekening te versturen, vergezeld van een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de patiënt of van zijn vertegenwoordiger, indien op het Brussels Gezondheidsnetwerk staat aangegeven dat hij door iemand anders wordt vertegenwoordigd.

De patiënt kan de toegang tot zijn gegevens weigeren aan een (of meer) zorgverlener(s); hetzij rechtstreeks via zijn “privéaccount” op de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk, hetzij door een schriftelijk verzoek te sturen naar de Data Protection Officer (dpo@abrumet.be) van het Brussels Gezondheidsnetwerk per brief of per digitaal ondertekende e-mail (bv. via de elektronische identiteitskaart) of door een gelijkwaardige handtekening, vergezeld van een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de patiënt of van zijn vertegenwoordiger, indien op het Brussels Gezondheidsnetwerk staat aangegeven dat hij door iemand anders wordt vertegenwoordigd. Dit kan ook worden gedaan, uitsluitend door de patiënt zelf, via de federale applicatie e-healthConsent. De uitsluiting van dienstverleners op federaal niveau en op het niveau van het Brussels Gezondheidsnetwerk is geldig in heel België.

De patiënt kan ook de publicatie van (één of meerdere) gegevens verbieden door rechtstreeks contact op te nemen met de actor in de gezondheidszorg die de auteur is van het document.

9.6 Hoe kan de patiënt toegang krijgen tot zijn gezondheidsgegevens?

9.6.1 Privéaccount

Via de website geeft het Brussels Gezondheidsnetwerk de geregistreerde patiënt toegang tot zijn applicatie “privéaccount”. Door gebruik te maken van de privéaccount van het Brussels Gezondheidsnetwerk, aanvaardt de gebruiker het Reglement persoonlijke levenssfeer volledig en onvoorwaardelijk en verbindt hij zich ertoe dit na te leven. Als hij dit weigert, moet hij zich onthouden van elk gebruik van de applicatie “privéaccount” van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

9.6.2 Kind jonger dan 16 jaar

De wettelijke vertegenwoordiger heeft toegang tot het gedeelde dossier van een kind jonger dan 12 jaar dat op het Brussels Gezondheidsnetwerk is geregistreerd, op voorwaarde dat hij is aangewezen als vertegenwoordiger van dat kind.

Voor een kind tussen 12 en 16 jaar hebben alleen actoren in de gezondheidszorg die een therapeutische band met het kind hebben, toegang tot zijn elektronisch gezondheidsdossier, met uitsluiting van elke andere persoon, inclusief de wettelijke vertegenwoordiger, die de rechten van de minderjarige nog steeds kan uitoefenen via de actor in de gezondheidszorg overeenkomstig de wet van 22 augustus 2020 betreffende de rechten van de patiënt.

9.6.3 Toegankelijke functies

Via zijn privéaccount heeft de patiënt toegang tot de volgende functies, die in het reglement worden verduidelijkt:

 1. Intrekking van de registratie van de patiënt; (9.4)
 2. Regels voor de toegang tot de gegevens via het Brussels Gezondheidsnetwerk; (9.4, 9.5)
 3. Een zorgprofessional het recht ontzeggen om toegang te krijgen tot de gedeelde gegevens; (9.5)
 4. Toegangscontroles op de gedeelde documenten; (8.1, 8.2)
 5. Toegang tot de inhoud van de gegevens die worden gedeeld door de patiënt; (9.5)
 6. Registratie van een vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger; (9.7, 9.8)

9.6.4 Tot welke documenten heeft u toegang?

Behoudens de uitzonderingen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet, waaronder de wet van 22.08.2002 betreffende de rechten van de patiënt en de bijzondere modaliteiten die door de actoren in de gezondheidszorg zijn vastgelegd in het belang van de patiënt, heeft de patiënt toegang tot de inhoud van de gedeelde gezondheidsgegevens nadat die op het Brussels Gezondheidsnetwerk zijn gepubliceerd door de zorgverleners die er auteur van zijn.

De actor in de gezondheidszorg die auteur is van de informatie, kan echter besluiten om niet automatisch alle of bepaalde gezondheidsgegevens toegankelijk te maken voor de patiënt, en dit conform de geldende wetgeving, waaronder de wet van 22.08.2002 betreffende de rechten van de patiënt en GDPR. Als de patiënt geen toegang heeft tot zijn gegevens via het gezondheidsportaal, moet hij zijn verzoek richten tot de auteur van het document of de instelling waar deze persoon werkt (bv. een ziekenhuis of laboratorium).

9.7 Kan de patiënt een vertrouwenspersoon aanwijzen?

Ja, de patiënt kan een vertrouwenspersoon van zijn keuze aanwijzen die hem vergezelt of vervangt bij het raadplegen van zijn gegevens die via het Brussels Gezondheidsnetwerk worden gedeeld. De identiteit van deze persoon kan worden aangegeven op het Brussels Gezondheidsnetwerk (hiervoor is een specifiek veld voorzien in het tabblad “profiel” van de patiënt).

De registratie van een vertrouwenspersoon op het Brussels Gezondheidsnetwerk kan worden uitgevoerd:

 • ofwel door de patiënt, door de gegevens van de identiteitskaart van de vertrouwenspersoon in te voeren via het beveiligde portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk;
 • ofwel via een zorginstelling of door de administratief beheerder van het Brussels Gezondheidsnetwerk op basis van het formulier dat door de patiënt en de vertrouwenspersoon werd ondertekend. Deze aanvraag moet vergezeld worden van een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de patiënt en de vertrouwenspersoon.

9.8 Wat gebeurt er als de patiënt niet in staat is om zijn rechten uit te oefenen? (de wettelijke vertegenwoordiger en minderjarigen)

Als een patiënt niet in staat is om zijn rechten uit te oefenen (minderjarige die niet in staat is zijn belangen redelijkerwijs te beoordelen, meerderjarige die de facto niet in staat is zijn wil te uiten, …), oefent zijn vertegenwoordiger (wettelijke vertegenwoordiger, door hem aangewezen vertegenwoordiger, vertegenwoordiger aangewezen krachtens de wet betreffende de rechten van de patiënt, bewindvoerder over de persoon) zijn rechten uit overeenkomstig artikel 12 tot 14 van de wet betreffende de rechten van de patiënt.

Deze vertegenwoordiger, of “wettelijke verantwoordelijke”, kan worden geregistreerd onder de gegevens van de patiënt op het Brussels Gezondheidsnetwerk. Elk verzoek om informatie mag uitsluitend in het exclusieve belang van de patiënt gebeuren. De zorgverlener kan de toegang tot de gegevens van de patiënt weigeren om zijn privacy te beschermen krachtens artikel 15 van de wet betreffende de rechten van de patiënt.

Een wettelijke verantwoordelijke kan worden geregistreerd op het Brussels Gezondheidsnetwerk:

 • ofwel via een actor in de gezondheidszorg;
 • ofwel door de administratief beheerder van Abrumet op basis van het formulier dat werd ondertekend door de wettelijke verantwoordelijke en de documenten die deze rol rechtvaardigen.

9.9 Hoe kunt u uw rechten inzake GDPR afdwingen (recht op toegang, recht op correctie, enz.)

Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene zoals vastgelegd in de GDPR-regelgeving (recht op toegang, recht op correctie, enz.) moet worden gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking, d.w.z. de actor in de gezondheidszorg. Om deze rechten op een efficiënte manier te kunnen uitoefenen, kan het verzoek echter worden gericht aan de Data Protection Officer van het Brussels Gezondheidsnetwerk (dpo@abrumet.be), die het zo snel mogelijk zal doorsturen naar de bevoegde verantwoordelijke.

10. Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens?

De gegevens die beschikbaar zijn via de applicatie “privéaccount” van het Brussels Gezondheidsnetwerk worden verondersteld nauwkeurig te zijn op het moment van hun publicatie door de actoren in de gezondheidszorg. Op het moment dat ze worden geraadpleegd, kunnen ze echter onnauwkeurig of verouderd zijn. Er kan dus geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van elk deeltje informatie dat via de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk wordt geraadpleegd op de applicatie “privéaccount”.

De inhoud van de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk en de applicatie “privéaccount” (inclusief de links) kan te allen tijde zonder enige waarschuwing of mededeling worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

11. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens?

Het Brussels Gezondheidsnetwerk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welke schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie verkregen via de applicatie “privéaccount”. Dit omvat, zonder beperking, alle indirecte schade, verlies, werkonderbreking, aantasting van programma’s of gegevens op het IT-systeem van de patiënt, zijn hardware, software, enz. De patiënt is verantwoordelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wat hij selecteert voor zijn gebruik vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden of andere elementen die zijn gegevens of apparatuur kunnen aantasten.

De patiënt is dus volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de informatie die hij verkrijgt via de applicatie “privéaccount”.

12. Wie kunt u contacteren in geval van een klacht?

Het Brussels Gezondheidsnetwerk heeft een Data Protection Officer (DPO) benoemd overeenkomstig artikel 37 en volgende van de GDPR-regelgeving.

De Data Protection Officer kan gecontacteerd worden voor vragen of klachten met betrekking tot het reglement (dpo@abrumet.be).

Voor alle verzoeken die niet onder zijn bevoegdheid vallen, zoals verzoeken over de uitoefening van een recht conform de wet op de rechten van de patiënt, zal de Data Protection Officer de vraag of klacht doorsturen naar de verwerkingsverantwoordelijke, die als enige gevolg kan geven aan dit verzoek.

U kunt ook een verzoek om bemiddeling of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger).

Modifié le 09/10/2020

Share This