Lexicon

Ik blijf op de hoogte

Lexicon

Index

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

AVG of GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verwijst naar de laatste EU-richtlijn over persoonsgegevens, die in 2016 is gepubliceerd en op 25 mei 2018 in de lidstaten in werking is getreden. De GDPR bevat onder meer nieuwe verplichtingen betreffende de portabiliteit van persoonsgegevens en de verantwoordingsplicht van gegevensbewaarders. Het versterkt de rechten van de burgers met betrekking tot hun persoonsgegevens. De GDPR is gebaseerd op drie hoofdbeginselen: – transparantie – rechten van de gebruikers – verantwoordelijkheid van de ondernemingen.

B

BruSafe

BruSafe is het digitaal platform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Meer info op onze website https://brusselshealthnetwork.be/nl/over-abrumet/it-projecten/de-kluis-brusafe/

C

CoBRHA

Het Common Base Registry for HealthCare Actor (Cobrha) is de gemeenschappelijke databank van de verschillende overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de erkenning van zorgactoren in België. Deze databank is een geconsolideerde authentieke bron die het mogelijk maakt 3 vragen over een actor in de gezondheidszorg te beantwoorden:
– Wie is hij of zij?
Deze actor kan een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zijn (bv. zorgverstrekkers, verpleegkundige, …) of een instelling in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, verpleeghuis, …)
– Wat mag hij doen?
Voor een zorginstelling komt dit overeen met de erkende activiteiten van die instelling (bv. algemeen ziekenhuis, intensive care, SMUR/MUG, …). Voor een beroepsbeoefenaar komt dit overeen met de erkende beroepen en specialisaties van die persoon (diploma, visum, …).
– Wat zijn deze verantwoordelijkheden?
Dit komt overeen met de rollen die worden gespeeld door de actoren in de gezondheidszorg, eventueel ten aanzien van een andere actor in de gezondheidszorg (bv. hoofdzorgverstrekkers van een ziekenhuis)

Voor wie / Hoe te gebruiken?
Publicatie in CoBRHA is alleen toegestaan voor echte bronnen die partners zijn in het e-gezondheidsplatform, hetzij via een publicatiewebservice, hetzij via batchpublicatie.

COZO

Collaboratief Zorgplatform

CDA

Normen voor de interoperabiliteit van gezondheidszorgsystemen.

E

Eerste lijn

Het is het eerste contact met zorg en ondersteuning voor de burger die meteen patiënt wordt. De eerste lijn omvat alle diensten die ambulant thuis, in een geïntegreerde vereniging, in een gedecentraliseerde dienst of in een particuliere praktijk kunnen worden verleend. Dit omvat fysiotherapie, ergotherapie, algemene geneeskunde, verpleging, enz.

e-Gezondheid

“e-Gezondheid is het gebruik van informatica om de zorg voor de patiënt zo efficiënt en zo vlot mogelijk te laten verlopen. Om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen geven, moeten zij én hun zorgverstrekkers zo snel mogelijk toegang krijgen tot correcte informatie. En daar kan e-gezondheid bij helpen. Dankzij het internet, mobiele toestellen, apps enzovoort kunnen patiënten copiloot worden van hun eigen gezondheid. En ook zorgverstrekkers profiteren van deze digitale toepassingen: zij hebben steeds een up-to-date medisch dossier van hun patiënten, kunnen beter met collega-zorgverstrekkers communiceren en krijgen nieuwe mogelijkheden om hun patiënten vanop afstand op te volgen.” e-Gezondheid staat voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën binnen de gezondheidszorg om de zorg voor patiënten te optimaliseren. e-Gezondheid is dus geen doel op zich, maar wel een middel om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de duurzaamheid van de gezondheidszorg te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.

e-health certificaat

Met de certificaten die door het platform voor e-gezondheidszorg worden afgegeven, kan een persoon of organisatie zich authenticeren als erkende zorgverlener of instelling.
Wanneer een zorgaanbieder toegang wil tot bepaalde basisdiensten van het e-gezondheidsplatform via een systeem-naar-systeemverbinding en niet via een webapplicatie, moet hij over een e-gezondheidscertificaat beschikken. Dit certificaat identificeert en authenticeert de “systeem”-partner, terwijl de eID of het token de gebruiker (de persoon) identificeert en authenticeert. Dit geldt zowel voor het gebruik van basisdiensten als voor het gebruik van toepassingen die als webdiensten worden aangeboden. Zodra het certificaat in de software van de zorgverlener of instelling is geconfigureerd, kan het worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten die door het e-zorgplatform beschikbaar worden gesteld en waarvoor authenticatie vereist is.

Wie kan een certificaat aanvragen? Zorgverleners actief in de Belgische gezondheidszorg

Belangrijk: er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een individueel (persoonlijk) certificaat en een certificaat voor een organisatie (voor een zorginstelling). In het geval van een certificaat voor een organisatie of instelling is een gevolmachtigde certificaathouder namens de rechtspersoon verantwoordelijk voor het correcte beheer en gebruik van het certificaat. Dit betekent dat deze certificaathouder verantwoordelijk is voor de strikte naleving van de gebruiksvoorwaarden.
Een e-health-certificaat is 36 maanden geldig (kan worden verlengd vanaf 90 dagen voor het einde van de periode van 36 maanden/3 jaar).

e-health platform

Het e-health-platform is een federale instelling met de missie om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim.

e-health box

De e-healthBox is een beveiligde elektronische brievenbus die iedere zorgverlener gratis tot zijn of haar beschikking krijgt. Via de e-healthBox kunnen zorgverstrekkers op een beveiligde manier vertrouwelijke medische gegevens elektronisch met elkaar uitwisselen. Het systeem is ontwikkeld door het e-health-platform.

EMD – Elektronisch medisch dossier

In het elektronisch medisch dossier (EMD) kan de huiszorgverstrekkers de medische gegevens van een patiënt digitaal en op een gestructureerde manier opslaan. Het dossier bevat gegevens over de patiënt die afkomstig zijn van verschillende bronnen:

1 – van de patiënt zelf (bijv. socio-administratieve gegevens, een persoonlijke beschrijving van ziekte- of gezondheidsgegevens);
2 – van de behandelende zorgverstrekkers over professionele handelingen (bijv. anamnese, diagnose, beslissingshypotheses, resultaten van onderzoeken, behandelingen), over het denkproces (bijv. hypotheses, differentiële diagnoses);
3 – van derden andere gezondheidsprofessionals die de patiënt behandelen en zelf geen elektronisch dossier hebben, niet-zorgverstrekkers (bijv. mededelingen door familieleden, vrienden of kennissen van de patiënt).

F

FAMGB/BHAK

Féderation des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB) : https://famgb.be/fr/accueil/
Brusselse Huiszorgverstrekkerskring vzw (BHAK) : http://www.bhak.be/

FHIR

Normen voor de interoperabiliteit van gezondheidszorgsystemen.

G

Gedeeld gezondheidsdossier

Bestaande uit alle vertrouwelijke documenten met betrekking tot de gezondheid van de patiënt.

Geïnformeerde toestemming

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen. Meer info op onze website https://brusselshealthnetwork.be/nl/over-abrumet/het-brussels-gezondheidsnetwerk/toegangsvoorwaarden/

Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)

Via het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD) kunnen apothekers, na toestemming van de patiënt, in hun apotheek de medicatiehistoriek van die patiënt raadplegen. Dit moet de zorgcontinuïteit ten goede komen: apothekers kunnen de afgeleverde geneesmiddelen gemakkelijker opvolgen, ze kunnen contra-indicaties opsporen…)

Glonaal Medisch Dossier (GMD)

Uw huiszorgverstrekkers begeleidt u bij het beheer van uw gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij uw huiszorgverstrekkers, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de zorgverstrekkers mogelijk. Via de preventiemodule kan u preventief aan uw gezondheid werken. Bovendien geniet u van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of bezoek bij uw huiszorgverstrekkers
Momenteel is een GMD nog niet gegarandeerd elektronisch.

H

Hubs – Metahubs

De doelstelling van het systeem van hubs en metahub in zijn geheel bestaat erin om regionale en lokale uitwisselingsystemen van medische gegevens, de zogenoemde “hubs”, onderling te verbinden om aan een zorgverlener de mogelijkheid te bieden de beschikbare elektronische medische documenten met betrekking tot een bepaalde patiënt terug te vinden en te raadplegen, ongeacht de plaats waar deze documenten opgeslagen zijn en ongeacht de plaats vanwaar de zorgverlener op het systeem inlogt.

HL7

Normen voor de interoperabiliteit van gezondheidszorgsystemen.

I

Interoperabiliteit

Interoperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met elkaar en met hun omgeving. Dit vraagt duidelijke afspraken, onder andere over de regels voor gegevensuitwisseling, de algemene architectuur van uitwisselingssystemen, de uitgewisselde berichten, de structuur van medische documenten en de codering van informatie. Om dit te bewerkstelligen zijn standaarden, protocollen en procedures nodig voor de afstemming van de verschillende entiteiten op elkaar.

IHE

Normen voor de interoperabiliteit van gezondheidszorgsystemen.

M

Medicatieschema

Het medicatieschema bundelt gestandaardiseerde informatie over de actieve medicatie van een patiënt: de voorgeschreven en niet-voorgeschreven geneesmiddelen, hun posologie, hun indicatie, relevante gebruiksaanwijzingen en eventuele bijkomende informatie. De bedoeling is om de patiënt een overzicht te geven van de medicatie die hij neemt en de gebruikswijze toe te lichten (dosis, frequentie, duur). Ook voor zorgverstrekkers is dit een handig instrument om steeds de juiste zorg te kunnen bieden.

mHealth

mHealth of mobile health staat voor het gebruik van mobiele toestellen en toepassingen om gezondheid te promoten en/of op te volgen.

MyCareNet

MyCareNet is een centraal dienstenplatform waarmee zorginstellingen en individuele zorgverleners elektronisch informatie kunnen uitwisselen met de ziekenfondsen. Dit gebeurt op een eenvoudige, beveiligde en gestructureerde manier. Via MyCareNet kunnen zorgverleners onder meer de verzekerbaarheid van hun patiënten raadplegen en derdebetalersfacturen overmaken aan het ziekenfonds.

P

PHV

De Personal Health Viewer (PHV) is een nationaal portaal. Het is het centrale toegangspunt voor patiënten om diverse persoonlijke gegevens over hun gezondheid en andere gezondheidsgerelateerde informatie in het algemeen te raadplegen. Meer info op https://www.mijngezondheid.belgie.be/

R

Recip-e

Recip-e is een systeem voor de digitalisering van het medisch voorschrift in de ambulante sector.

RSW

Réseau de Santé Wallon (RSW) maakt de uitwisseling mogelijk van geïnformatiseerde gezondheidsdocumenten (testresultaten, medische verslagen, brieven, enz.) tussen zorgverleners die voor eenzelfde patiënt werken. Net als het Brussels Gezondheidsnetwerk wil het RSW een organisatorisch en technologisch kader bieden, op het gebied van veiligheid en standaardisering, om de uitwisseling van gezondheidsdocumenten tussen alle gezondheidswerkers te ondersteunen, met inachtneming van de medische ethiek en de privacy van de patiënten.

S

SUMEHR

SUMEHR staat voor Summarized Electronic Health Record. Het is een elektronisch document dat de minimale gegevens bevat die een zorgverstrekkers nodig heeft om de gezondheidstoestand van een patiënt snel in te schatten en zo de best mogelijke zorg te bieden. Artsen kunnen deze ‘samenvattingen’ zelf opstellen voor hun patiënten en opladen in het systeem.

T

Therapeutische relatie

Dit is de relatie tussen een zorgverlener en zijn patiënt. Meer info op https://brusselshealthnetwork.be/nl/over-abrumet/het-brussels-gezondheidsnetwerk/toegangsvoorwaarden/

V

Versleuteling of vercijfering

Om de uitwisseling van medische gegevens tussen actoren in de gezondheidszorg te beveiligen, wordt een versleutelingssysteem gebruikt. Enkel mensen die in het bezit zijn van de gevraagde sleutel (bijv. een identificatiebewijs) en/of het wachtwoord, kunnen de gegevens ontcijferen. Voor wie geen volmacht heeft, blijven de gegevens onleesbaar.

VIDIS project

Geïntegreerd beheerssysteem voor alle aspecten van de geneesmiddelenbehandeling van patiënten.
Delen van gegevens en informatie:
– tussen ambulante zorgverleners
– tussen de ambulante sector en de ziekenhuisomgeving
– met en door de patiënt en zijn familie over alle aspecten van de drugsbehandeling van een patiënt patiënt beschikbare gegevens op een virtuele manier en met betere en door een betere orkestratie van drugsgerelateerde processen, met het oog op verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Vitalink

Vitalink is het digitaal platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens.

VPP – Vlaams Patiëntenplatform

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen.

VZN KUL

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.

X

XDS

Normen voor de interoperabiliteit van gezondheidszorgsystemen.

Inschrijven op de nieuwsbrief van het Brussels Gezondgheidsnetwerk

Blijft op de hoogte en ontvang 6 keer per jaar alle nieuswtjes van de e-gezondheidsector.